verze: 2.00.04 z 3.08.2011

Nápověda k programu JDS EP

Úvodem

Program jednotných dokladů ke stavbě v elektronické podobě (JDSEP) byl vytvořen z podnětu PROFESNÍ KOMORY POŽÁRNÍ OCHRANY s cílem sjednotit podobu JDS a usnadnit jejich vytváření.
V tomto duchu byl program navržen. Povinnost dodržet zásady správnosti dat, oprávnění užití záznamů obsažených v programu a rychlost vytváření dokladů si vynucují omezení, pro které je nutné obeznámit se s programem před jeho prvním použitím. Přesto však se podařilo navrhnout takovou podobu programu, která umožní jeho bezproblémové použití.

Použitá terminologie

Stavba – vytvářený stavební celek, pro který jsou dodávány JDS
Výrobek – dodávané zařízení nebo produkt z oblasti požární bezpečnosti, které je součástí stavby
Generální dodavatel (GD) – firma dodávající podstatnou část stavby a mající zodpovědnost za stavbu jako celek
Dodavatel – firma dodávající Výrobek, může jít o subdodávku pro GD
Výrobce – firma vyrábějící Výrobek
Garant – firma, která zastupuje výrobce na českém trhu. Garant může být shodný s výrobcem.
Osvědčení výrobce – doklad vystavený Garantem, opravňující Dodavatele Výrobku, dodávat a montovat Výrobek do Stavby
Centrální katalog výrobků (CKV) – seznam Výrobků, zadaných Garantem, použitelných pro tvorbu JDS Dodavateli po získání Osvědčení
Vlastní katalog výroků (VKV) – seznam Výrobků, zadaný Dodavatelem, použitelný pro tvorbu JDS Dodavatelem, který jej zadal pro svou potřebu
Správce - právnická nebo fyzická osoba, mající oprávnění spravovat všechna data v JDSEP.
Firma – firma zadaná do JDSEP , která má roli Výrobce, Garanta, Dodavatele nebo jejich libovolnou kombinaci.

Koncepce programu

Schéma znázorňuje zadávání a čerpání informací v programu JDS. Celkový pohled na schéma se může zdát složitý. Dívejte se proto na schéma pouze z pohledu správce (červená část),nebo garanta (zelená část) a nebo dodavatele (modrá část). Tím se zjednoduší pohled na schéma a především se práce s programem stává mnohem přehlednější.
Jak je patrné ze schématu, největší autoritou programu je Správce vykreslen červeně. Správcem programu je PKPO nebo jí pověřená osoba, která spravuje oprávnění k užívání programu a jako jediná je oprávněna zadávat (naznačeno červenými šipkami) do JDSEP: Druhy PBZ dané závazným seznam druhů. Do druhů jsou povinně zařazovány výrobky.
Výrobci, Garanti a Dodavatelé.
Výrobce vykreslen šedě, je v programu pouze evidován a slouží pro přiřazení k výrobkům. Výrobce jako takový s programem nepracuje.
Garant vykreslen zeleně, zastupuje na trhu výrobce, spravuje Centrální katalog výrobků a uděluje Osvědčení výrobce Dodavatelům. Správce přidělí garantovi ze seznamu výrobců jednoho nebo několik výrobců, které smí garant zastupovat. Jen za přidělené výrobce garant zadává a spravuje centrální katalog výrobků. Není proto možné, aby garant zadával výrobky libovolného výrobce. Zelenými šipkami je znázorněno, odkud výrobce čerpá informace a kam je zadává.
Garant dále zadává a spravuje osvědčení výrobce. Osvědčení smí garant vystavit libovolným dodavatelům zadaným do JDSEP avšak jen pro výrobky, které sám spravuje. Garant tudíž nemůže vystavit osvědčení výrobce pro výrobek, který sám nezadal.
Dodavatel vykreslen modře, je konečným uživatelem JDSEP a vytváří v programu Jednotné doklady ke stavbě. Ze schématu je patrné, že nejprve zadává stavbu a k ní přiřazuje jeden nebo několik dokladů ke stavbě. Stavbu může použít i po několika letech v případě, že do ní dodává další zařízení. Po vytvoření nebo výběru stavby zakládá formulář JDS, do kterého přenáší druh PBZ, a na základě Osvědčení výrobce i výrobky. V případě, že chce dodavatel zadat do JDS Výrobky do Výrobce, který nemá Garanta, může si dodavatel zadat výrobky a osvědčení sám. Podmínkou je, že Správce zadal do JDSEP daného Výrobce.

Postupy při práci s JDSEP

Při práci s JDSEP je potřeba postupovat v uvedeném sledu (viz. níže). Je jasné, že ne všechny úkony bude provádět jeden uživatel. Každý uživatel bude provádět jen ty úkony, které v danou chvíli potřebuje a ke kterým má oprávnění.
Správce
1.
Zadat druhy PBZ
2.
Zadat výrobce
3.
Zadat garanty
4.
Zadat dodavatele
Garant
5.
Zadat výrobky do centrálního katalogu
6.
Zadat osvědčení výrobce
Dodavatel
7.
Zadat výrobky do vlastního katalogu
8.
Vytvořit JDS
9.
Zadat prohlášení o shodě
Společné
Zadat uživatele
(c)www.alkalis.cz